Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in

Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in

Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in

Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in

Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in
Báo giáCông Ty Mực In Bảo Tín | Cis Bảo Tín | Mực in Bảo Tín | Giấy in
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Báo giá

MÁY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA041 
MA021 
MA030 
MA027 
Giá
25.900.000 VNĐ 
13.500.000 VNĐ 
47.370.000 VNĐ 
6.200.000 VNĐ 
10.500.000 VNĐ 
3.000.000 VNĐ 
370.000 VNĐ 
10.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
72.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
32.000.000 VNĐ 
267.470.000 VNĐ 
10.150.000 VNĐ 
160.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
6.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
11.500.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
Epson 
Canada 
 
 
Okidata 
Epson 
Trung Quốc  
 
 
 
Oki 
Epson 
Nhật Bản 
 
Canon 
Epson 
Epson 
MỰC IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC009 & HC013 
 
 
 
 
 
 
 
 
HC006 & HC008 
M069 & M070 
M071 & M072 
M016 & M017 
M022 & M023 
 
 
M075 
M005 & M006 & M015 
M010 
 
Giá
1.150.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
70.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
280.000 VNĐ 
Liên hệ 
240.000 VNĐ 
600.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
230.000 VNĐ 
2.400.000 VNĐ 
850.000 VNĐ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
1.950.000 VNĐ 
550.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
230.000 VNĐ 
900.000 VNĐ 
650.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
170.000 VNĐ 
160.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
160.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
TQ 
 
 
 
 
 
China 
Trung Quốc 
 
 
china 
TQ 
 
 
Viet Nam 
 
 
China 
 
 
 
Epson 
Trung Quốc 
 
China 
 
China 
China 
China 
Korea 
Korea 
 
GIẤY IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MASP
 
 
 
I036 
I027 
 
 
 
 
G064 
 
 
 
P007 
 
 
P001 & P004 
I004 & I005 
E003 
G007&G039 
G047&G021&G055 
G017&G057 
G059 
G001 
G042 
G060 
 
Giá
15.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
105.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
120.000 VNĐ 
210.000 VNĐ 
53.000 VNĐ 
85.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
110.000 VNĐ 
105.000 VNĐ 
Liên hệ 
390.000 VNĐ 
55.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
18.000 VNĐ 
35.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
70.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
110.000 VNĐ 
565.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
Trung Quốc 
Trung Quốc 
Trung Quốc 
TQ 
 
 
Shanghai 
china 
china 
 
 
 
 
TQ 
 
TQ 
TQ 
TQ 
 
 
 
Đức 
 
MÁY SAU IN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC023 
MC022 & MC021 
MC020 
MC014 & MC015 
MC025 
MC038 
MC004 
MC001-MC004 
MC018 & MC019 
MC005 
MC036 
Giá
Liên hệ 
23.000.000 VNĐ 
3.600.000 VNĐ 
6.500.000 VNĐ 
3.500.000 VNĐ 
12.200.000 VNĐ 
2.700.000 VNĐ 
1.600.000 VNĐ 
3.300.000 VNĐ 
Liên hệ 
9.500.000 VNĐ 
14.600.000 VNĐ 
2.700.000 VNĐ 
5.100.000 VNĐ 
30.900.000 VNĐ 
15.500.000 VNĐ 
8.500.000 VNĐ 
17.800.000 VNĐ 
1.300.000 VNĐ 
3.900.000 VNĐ 
4.700.000 VNĐ 
29.900.000 VNĐ 
2.200.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
6.200.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
11.000.000 VNĐ 
1.400.000 VNĐ 
3.400.000 VNĐ 
830.000 VNĐ 
2.600.000 VNĐ 
2.700.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
china 
china 
Trung Quốc 
 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
China 
TQ 
TQ 
TQ 
 
TQ 
 
 
 
 
 
TQ 
VẬT TƯ LINH KIỆN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LK049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS013 - CS015 
CS005 & CS034 & CS046 
CS007 & CS038 & CS047 
CS008 
CS009 
 
CS022 
 
 
 
 
 
 
CS017 & CS018 
CS018 & CS076 
VT031 
CS083 
Tên sản phẩm
Giá
100.000 VNĐ 
680.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
6.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
2.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
45.000.000 VNĐ 
550.000 VNĐ 
Liên hệ 
90.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
1.200.000 VNĐ 
Liên hệ 
300.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
2.500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
240.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
30.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
Liên hệ 
150.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
350.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
700.000 VNĐ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
500.000 VNĐ 
750.000 VNĐ 
40.000 VNĐ 
1.800.000 VNĐ 
NSX
 
Trung Quốc 
 
Epson 
Epson 
 
 
 
 
China 
 
 
China 
 
 
 
Canon 
China 
China 
China 
 
Trung Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
China 
Epson 
China 
 
Bảo Tín 
 
Trung Quốc 
PHẦN MỀM RIP
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MASP
PM 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
600.000 VNĐ 
1.000.000 VNĐ 
400.000 VNĐ 
1.500.000 VNĐ 
800.000 VNĐ 
5.000.000 VNĐ 
650.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
NSX
 
 
 
BT 
VN 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINH KIỆN THAY THÊ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giá
250.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
500.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
200.000 VNĐ 
250.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
NSX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epson 
China 
china 
Trung Quốc 
Epson 
 
TƯ VẤN GIẢI PHÁP IN ẤN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB 
 
 
 
 
MA042 
MA025 
 
 
Giá
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
20.000 VNĐ 
Liên hệ 
8.150.000 VNĐ 
8.800.000 VNĐ 
12.435.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
23.990.000 VNĐ 
35.000.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
NSX
Epson 
 
 
epson 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epson  
 
 
China  
Epson 
Epson 
 
Epson 
Epson  
CisBaoTin 
Epson 
 
Trung Quốc 
DECAL STICKER & HEAT TRANSFER
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MASP
D026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C056 
 
 
 
 
 
C025 & C026 
C040 
G033&G063&C046 
N008 & N009 & N011 
D004 & C023 & C0233 
D006D&D007&D00721 
D002 
D008 & D010 & D008C & D008C3 
Giá
120.000 VNĐ 
200.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
300.000 VNĐ 
220.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
1.850.000 VNĐ 
80.000 VNĐ 
90.000 VNĐ 
65.000 VNĐ 
75.000 VNĐ 
60.000 VNĐ 
10.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
450.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
25.000 VNĐ 
630.000 VNĐ 
Liên hệ 
13.000 VNĐ 
37.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
18.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
150.000 VNĐ 
20.000 VNĐ 
45.000 VNĐ 
50.000 VNĐ 
56.000 VNĐ 
100.000 VNĐ 
NSX
Epson 
 
TQ 
 
 
 
 
 
 
 
TQ 
TQ 
TQ 
china 
 
China 
 
 
 
China 
 
 
 
 
 
 
 
 
TQ 
 
MÁY IN CHUYÊN DỤNG
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MASP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB001 
 
 
 
Giá
Liên hệ 
72.000.000 VNĐ 
18.800.000 VNĐ 
9.900.000 VNĐ 
18.750.000 VNĐ 
Liên hệ 
35.000.000 VNĐ 
51.000.000 VNĐ 
12.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
9.900.000 VNĐ 
26.800.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
17.400.000 VNĐ 
17.250.000 VNĐ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
18.500.000 VNĐ 
Liên hệ 
NSX
China 
Trung Quốc 
Epson 
Epson 
Epson Modify 
Trung Quốc 
Trung Quốc 
Trung Quốc 
 
 
EPSON 
Epson 
Epson 
 
Epson 
 
 
China 
 
Okidata 
 
EPSON 
Epson 
Back-top
X
Hotline - Cisbaotin