TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )

TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )

TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )

TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )

TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )
TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

TIẾT KIỆM MỰC ĐEN KHI HỘP MỰC GẦN HẾT ( Chỉ dành cho Windows )

Hộp thoại cho phép bạn lựa chọn giữa tiếp tục sử dụng mực đen hoặc trộn các màu khác để tạo màu đen. 

Bấm Yes để sử dụng màu đen trộn lẫn. Bạn sẽ gặp bản thông báo này khi thực hiện các công tác in gần giống.

Bấm No Để tiếp tục sử dụng lượng mực đen còn lại. Bạn sẽ gặp bản thông báo này khi thực hiện các công tác in gần giống. 

Bấm Disable this feature để tiếp tục sử dụng lượng mực đen còn lại

Bài viết liên quan

Back-top
X
Hotline - Cisbaotin